YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE

YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE

YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE (ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

***(MÜLGA) 01/03/2008 tarih, B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/5-1 sayı ve 67/1 numaralı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır***

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/5

01/01/2006

Konu : Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine

Dair Avrupa Sözleşmesinin Uygulanması

**01/03/2008 tarih, B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/5-1 sayı ve 67/1 numaralı genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır**

GENELGE

No:67

BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

(1) Bilindiği üzere, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan ve 07/06/1968 tarihinde ülkemiz tarafından imzalanan “Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi”nin onaylanması 20/05/1975 tarih ve 1899 sayılı Kanunla uygun bulunarak 26/08/1975 tarih ve 15338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sözleşme ülkemiz yönünden 20/03/1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

(2) Sözleşme, Âkit tarafların, hukukî ve ticarî konularda mevzuat ve yargılama usulleri ile yargı kuruluşları hakkında birbirlerine bilgi sağlanmasına ilişkin düzenleme getirmiştir.

(3) Türkiye’nin 30/08/1976 tarihli beyanına göre; Âkit Devletlerden gelen bilgi taleplerini kabul etmek ve kendi adlî makamlarına ait bilgi taleplerini yabancı ülke yetkili makamlarına iletmek üzere, Bakanlığımızın “Alıcı Makam” ve “Gönderici Makam” olarak belirlendiği Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bildirilmiştir.

(4) Sözleşmeye; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kosta Rika, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Meksika, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan ve Karadağ, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan taraf bulunmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL

(1) Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Âkit tarafların, hukukî ve ticarî konularda mevzuat ve yargılama usulleri ile yargı kuruluşları hakkında birbirlerine bilgi sağlanması ile sınırlı olup, cezaî konular Sözleşme dışında tutulmuştur. Bununla birlikte, Avrupa Konseyince hazırlanan Ek Protokolle Sözleşmenin kapsamı ceza hukuku alanını da içine alacak şekilde genişletilmiştir.

(2) Bu Ek Protokol ülkemiz tarafından 01/09/1980 tarihinde imzalanmış ve 07/04/2004 tarih ve 5130 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunarak, 02/10/2004 tarih ve 25601 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Ek Protokol, ülkemiz yönünden 02/03/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

(3) Ek Protokolün 4’üncü maddesi uyarınca, Sözleşmenin 2’nci maddesinin 2’nci fıkrasında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek üzere Bakanlığımız Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü “İletici Makam” olarak belirlenmiştir.

(4) Ek Protokol’e; Almanya, Avusturya, Belarus, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Meksika, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan ve Karadağ, Slovakya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan taraf bulunmaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SÖZLEŞME VE SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOLÜN KAPSAMI

I- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:

(1) Bu Sözleşme ile, Âkit Devletlerin birbirlerine hukukî ve ticarî konulardaki mevzuatları ve hukuk usulleri dahil hukukî alanda adlî teşkilatları hakkında bilgi sağlamak yükümlülüğü getirilmiştir.

(2) Sözleşmenin 3’üncü maddesinde, hukukî ve ticarî konulardaki bilgi taleplerinin adlî makamlar tarafından düzenlenmemiş olması halinde dahi adlî makamlar tarafından gönderileceği hükme bağlanmıştır.

(3) Sözleşme kapsamındaki bilgi talepleri için bir talep yazısı düzenlenecektir. Bunun matbu bir şekli yoktur. Ancak Sözleşmenin 4’üncü maddesinde, bilgi talebinin hangi hususları ihtiva edeceği açıklanmıştır.

(4) Buna göre; bilgi talebinde talep eden adlî makam, davanın niteliği, talepte bulunulan Devletin hangi mevzuatıyla ilgili bilgi istendiği ve eğer talepte bulunulan Devletin birden fazla hukuk sistemi mevcutsa hangi hukuk sistemi hakkında bilgi istendiği belirtilecektir. Hem istemin iyi anlaşılabilmesi, hem de buna kesin ve doğru cevap verilebilmesi için gerekli bilgiler taleple birlikte gönderilecektir. Gerektiğinde, talebin konusunu açıklayıcı nitelikteki belgelerin örnekleri eklenebilecektir. Talep bir adlî makam tarafından düzenlenmemiş ise, bu talebi yapmaya yetki veren makamın kararı söz konusu bilgi talebine eklenecektir. Anılan maddede, talebin temel konusu ile bağlantısı olduğu takdirde, hukukî ve ticarî alanlar dışında da bilgi talebinde de bulunulabileceği kabul edilmiştir.

(5) Talep yazısı ve ekli evrak talepte bulunulan Devletin dilinde düzenlenecek veya bu dilde yapılmış tercümeleri eklenecektir. Sözleşme hükümleri dikkate alınarak İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde hazırlanan talepname örneği Ek:2’de gösterilmiştir. Sözleşmeye göre yapılacak bilgi taleplerinin geri çevrilmemesi için talep yazısının ekli talepname örneğine göre düzenlenmesi uygun olacaktır. Talep yazısı ve ekli evrakın, iki takım halinde düzenlenerek, yabancı ülke yetkili makamına iletilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

(6) Sözleşmenin 6’ncı maddesinin 1’nci ve 2’nci fıkralarında, talep edilen ülke makamı, talebe ilişkin cevabı kendisi verebileceği gibi talebi cevaplandırmak üzere ilgili bir makama da iletebilir. Bununla birlikte, talep edilen ülke, gerektiğinde ya da idarî örgütlenmesi sebebiyle cevaplandırmak üzere talebi özel bir kuruma veya uzman bir hukukçuya iletebilir. Ancak anılan maddenin 3’üncü fıkrası uyarınca, bu uygulamanın masraf gerektirmesi halinde,

söz konusu intikal işlemi yapılmadan önce talep eden makama, hangi özel kurum veya hukukçuya havale edileceğini bildirmek, muhtemel masraflar hakkında bilgi vererek muvafakatini istemek yükümlülüğü getirilmektedir.

(7) Sözleşmenin 15’nci maddesinde ise, talep eden devlete yükletilmesi öngörülen 6’ncı maddenin yukarıda zikredilen fıkralarında yazılı masraflar dışında, cevabın hiçbir harç veya masraf ödenmesini gerektirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

(8) Sözleşmenin 11’inci maddesine göre bilgi istemine neden olan dava, talep edilen Devletin menfaatlerini etkilemekte veya egemenliğine veya güvenliğine zarar verebilecek nitelikte ise talep reddedilebilir.

II-SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOLÜN KAPSAMI:

(1) Ek Protokol ceza hukuku ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla düzenlenmiş olup 1’inci maddesinde, Âkit Devletlerin birbirlerine, ceza kanunları ve ceza usul kanunları, iddia makamları dahil ceza hukuku alanında adlî teşkilatlanma ile cezaî tedbirlerin uygulanması konularında bilgi sağlamak yükümlülüğü getirilmiştir. Ek Protokol kapsamında, bilgi taleplerinin, yalnızca başlayan soruşturma ve kovuşturmalar için değil ayrıca başlatılması öngörülen soruşturma ve kovuşturmalar için de yapılması mümkün kılınmaktadır. Bilgi sağlama yükümlülüğü talep eden Âkit Devletin adlî makamlarının yetki alanına giren suçların yargılanması için bütün işlemlere uygulanır.

(2) Bu Protokole taraf devletler yönünden yabancı hukuk hakkındaki bilgi taleplerinin Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi (CİKAYAS) uyarınca düzenlenecek istinabe evrakı yerine Protokol hükümleri ve Ek 3’deki Forma göre talep edilmesi uygun olacaktır.

(3) Ek Protokolün 3’üncü maddesinde getirilen değişiklikle, Sözleşmenin 1’inci maddesinin 1’inci fıkrası çerçevesinde, bilgi taleplerinin adlî makamlar yanında resmî adlî yardım sistemi içinde ekonomik yönden zayıf durumda bulunan kişiler adına hareket eden veya kanunî danışmanlık yapan kişi veya makamlarca da yapılabileceği öngörülmüştür.

(4) Ek Protokol uyarınca, yapılacak bilgi taleplerinin düzenlenmesi ve iletilmesi usulüne Sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Buna göre; Sözleşmenin 4’üncü maddesinde yazılı hususları ihtiva eden talep yazısı ve ekli evrakın talepte bulunulan Devletin dilinde düzenlenmesi veya bu dilde yapılmış tercümelerinin eklenmesi ve talep yazısı ile ekli evrakın, iki takım halinde hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Ek Protokole göre yapılacak bilgi talebinde, talep eden adlî makam, davanın niteliği, talepte bulunulan Devletin hangi mevzuatıyla ilgili bilgi istendiği ve eğer talepte bulunulan Devletin birden fazla hukuk sistemi mevcutsa hangi hukuk sistemi hakkında bilgi istendiği, bilgi talebine doğru ve açık cevap verilebilmesi için gerekli bütün bilgiler belirtilecektir. Gerektiğinde, talebin konusunu açıklayıcı nitelikte bulunan belgelerin örnekleri eklenebilecektir. Talep bir adlî makam tarafından düzenlenmemiş ise, buna yetki veren makam kararı eklenecektir.

(5) Ek Protokol uyarınca yapılacak bilgi taleplerinde de, Sözleşmenin 6’ncı maddesinde yazılı masraflar dışında, sağlanan bilgilere karşılık herhangi bir harç veya masraf ödenmeyecektir.

Bundan böyle, yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine ilişkin talepler hakkında bu Genelgede açıklanan esaslara göre işlem yapılmasını rica ederim.

Cemil ÇİÇEK

Bakan

EKLER :

EK-1 Sözleşme ve Ek Protokole taraf olan ülkelerin merkezî makamları ve yazışma dilleri

EK-2 Sözleşme talepname örnekleri

EK-3 Ek Protokol talepname örnekleri

EK:1

SÖZLEŞME VE EK PROTOKOLE TARAF OLAN DEVLETLERİN KABUL EDEN MERKEZİ MAKAMLARI VE YAZIŞMA DİLLERİ:

DEVLET MERKEZİ MAKAM

Almanya (Almanca) Bundesministerium der Justiz

Jerusalemstr, Berlin

Arnavutluk (Arnavutça) Ministry of Justice Directory of International

Treaties and Jurisdictional Relations

Bulevardi “Zogu I” Tiran

Avusturya (Almanca) Bundesministerium für Justiz,

Museumstrasse 1, Wien

Azerbaycan (Azerice) Ministry of Justice 1 Inshaatchilar

Avenue, Bakü

Belarus (Rusça) Ministry of Justice 10, Kollecktornaya-

Str, Minsk

Belçika (Flamanca,Fransızca ,Almanca) Minist

re de la Justice

Administration de la Legislation,

Boulevard de Waterloo, Bruxelles

Bulgaristan (Bulgarca) Ministry of Justice, Dondoukov,

Sofia

Çek Cumhuriyeti (Çekçe) Ministry of Justice International

Department vysehradsk

, prugue

Danimarka (Danimarkaca) Justitsministeriet, Slotshol wsgade

Copenhagen

Estonya (Estonyaca) Ministry of Justice, the Ministry

of Internal Affairs and the Cust,

Tallinn

Finlandiya (Fince) Ministry of Justice pl 1 SF Helsinki

Fransa (Fransızca) Ministére de la Justice Bureau du

Droit Européen et International

13 Place vend

me

Gürcistan (Gürcüce) Ministry of Foreign Affairs,

30 Rustaveli Av.Tbilisi

Hollanda (Flemenkçe) Crown Prosecutor to the court of

the District of the Hague Juliana

Van stolberglaan The Hague

İngiltere (İngilizce) Legal Adviser, Foreign and

Commonwealth Office, King

Charles street, London

İspanya (İspanyolca) Ministerio de Justica, Secretaria

General Tecnica, San Bernardo, Madrid

İsveç (İsveçce) Ministry of Justice Division for Criminal

Cases and International Judicial Co-operation

Central Authority, Stockholm

İsviçre (Fransızca,Almanca,İtalyanca) Federal Department of Justice and Police

Division of Justice P

l

is Fédéral, Bern

İtalya (İtalyanca) Ministero di Grazia e Giustizia, Rome

İzlanda (İzlandaca) Ministry of Justice, Reykjavik

Kosta Rika (İspanyolca) Secretaria de la Corte Suprema San Jose

Letonya (Letonyaca) Ministry of Justice Brivibas blud 36 Riga

Lihtenşayn (Almanca) Liechtensteinisches Landgericht in vaduz

Litvanya (Litvanyaca) Gedimino av.30/1 Vilnius

Lüksemburg (Fransızca) Joseph Junch, Boulevard Royal, Lüksemburg

Macaristan (Macarca)Ministry of Justice Department of

Internotional Law Szalay, Budapest

Makedonya (Makedonca) Ministry of Justice, skopje

Malta (Maltaca,İngilizce) Crown Advocate General,

the Palace, Valetta

Meksika (İspanyolca) Directorate General of Foreign Affairs

Mexıco city

Moldova (Moldovaca) Ministry of Justice, Kisinev

Norveç (Norveçce) Ministry of Justice and the Police

Department of Civil Affairs, Oslo

Polonya (Lehçe) Ministry of Justice

Alaeje Ujaddowski, Warsaw

Portekiz (Portekizce)Procuradoria Geral da

Republica Escola Politecnica, Lisboa

Romanya (Romence)Ministry of Justice,Bucharest

Rusya Federasyonu (Rusça) Ministry of Justice, 4 rue Oboukh, Moscow

Slovakya (Slovakça) Ministerstvo spravodlivosti slovenskej

Republiky Sekcia Medzin

rodného pr

va

Slovenya (Slovence)Ministry of Justice, Zupanciceva,

Ljubljana

Ukrayna (Ukraynaca)Ministry of Justice

Horodetskoho KYIV

Yunanistan (Yunanca) Hellenic Institute for

International and Foreign Law,

Rue Solonos, Athenes

EK:2

7 HAZİRAN 1968 TARİHLİ YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ UYARINCA YAPILACAK BAŞVURUDA KULLANILMAK ÜZERE TALEPNAME

REQUEST FORM CONCERNING THE EUROPEAN AGREEMENT ON INFORMATION ON FOREIGN LAW, DATED 7TH JUNE 1968

Talep eden adlî makamın adı ve adresi:

Name and address of the requesting authority :…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Davanın niteliği:

Nature of the proceeding:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Talep edilen Devletin hukukuyla

ilgili olarak istenen bilginin konusu:

Subject of the information required

on the law of the requested State:

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Talebin iyi anlaşılabilmesi ve

doğru ve tam cevap verilebilmesi

için gerekli bulgular :

Facts,necessary for better understanding of the request

and having a proper and precise reply:

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lüzumu halinde talebin kapsamını

açıklayan belgelerin örnekleri:

Copies of the documents necessary to clarify

the scope of the request when required:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ekler : Yer adı : Tarih :Annexes : Place : Date :

İmza ve/veya mühür

Signature and/ or stamp

EK:2

7 HAZİRAN 1968 TARİHLİ YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ UYARINCA YAPILACAK BAŞVURUDA KULLANILMAK ÜZERE TALEPNAME

REQUETE A UTILISER EN FAISANT RECOUR SELON LA CONVENTION EUROP

ENNE DANS LE DOMAINE DE L’INFORMATION SUR LE DROIT

TRANGER, DATE LE 7 JUIN 1968

Talep eden adlî makamın adı ve adresi:

Nom et Adresse de l’autorité Requérante : ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Davanın niteliği:

Nature de l’instance:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Talep edilen Devletin hukukuyla

ilgili olarak istenen bilginin konusu:

Objet de l’information demandée concernant le droit de l’Etat requise :……………………………………..

….

Talebin iyi anlaşılabilmesi ve

doğru ve tam cevap verilebilmesi

için gerekli bulgular :

Faits, nécessaire pour la bonne compréhension et pour la formulation d’une réponse exacte et précise :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lüzumu halinde talebin kapsamını

açıklayan belgelerin örnekleri .

Le cas échéant les copies des documents qui expliquent le contenu de la demande: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ekler : Yer adı : Tarih :

Annexes : Lieu : Date :

İmza ve/veya mühür

Signature et/ou sceau

EK: 3

15 MART 1978 TARİHLİ YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL UYARINCA YAPILACAK BAŞVURUDA KULLANILMAK ÜZERE TALEPNAME

REQUEST FORM CONCERNING THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE EUROPEAN CONVENTION ON INFORMATION ON FOREIGN LAW, DATED 15TH MARCH 1978

Talep eden makamın adı ve adresi :

Name and address of the requesting judicial anthority :…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ceza kovuşturmasının niteliği :

Nature of the criminal proceeding:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Başlatılması öngörülen ceza kovuşturmasının niteliği:

Nature of the criminal proceedings to be initiated:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Talep edilen Devletin hukukuyla ilgili

olarak istenen bilginin konusu :

Subject of the information required

about the law of the requested State:

:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Talebin iyi anlaşılabilmesi ve doğru

ve tam cevap verilebilmesi için

gerekli bulgular :

Facts, necessary for better understanding of the request

and having a proper and precise reply:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lüzumu halinde talebin kapsamını

açıklayan belgelerin örnekleri :

Copies of the documents necessary to clarify

the scope of the request when required:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ekler : Yer adı : Tarih :

Annexes : Place : Date :

İmza ve/veya mühür

Signature and/ or stamp

EK:3

15 MART 1978 TARİHLİ YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL UYARINCA YAPILACAK BAŞVURUDA KULLANILMAK ÜZERE TALEPNAME

REQUETE A UTILISER EN FAISANT RECOUR SELON LEPROTOCOLE ADDITIONNEL

LA CONVENTION EUROP

ENNE DANS LE DOMAINE DE L’INFORMATION SUR LE DROIT

TRANGER, DATE LE 15 MARS 1978

Talep eden makamın adı ve adresi :

Nom et Adresse de l’autorité Requérante: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ceza kovuşturmasının niteliği :

Nature de la procédure pénale…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Başlatılması öngörülen ceza kovuşturmasının niteliği:

Nature de la procédure pénal dont l’engagement est prévue……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Talep edilen Devletin hukukuyla ilgili

olarak istenen bilginin konusu :

Objet de l’information demandé concernant le droit de l’Etat requise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Talebin iyi anlaşılabilmesi ve doğru

ve tam cevap verilebilmesi için gerekli bulgular :

Faits, nécessaire pour la compréhension et la formulation d’une réponse exacte et précise: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lüzumu halinde talebin kapsamını

açıklayan belgelerin örnekleri :

Le cas échéant les copies des documents qui expliquent le contenu de la demande: ……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ekler : Yer adı : Tarih :

Annexes : Lieu : Date :

İmza ve/veya mühür

Signature et/ou sceau

 

Author: admin